ENG
FB

Zasady korzystania z portalu

1. Wydawcą portalu internetowego www.adasari.pl ("Portal") jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ („MCKS”) z siedzibą w Nowym Sączu, adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 3, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego pod nr. RIK 8/99.

2. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz MCKS, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz MCKS lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z MCKS - są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami). 

3. Archiwalne zdjęcia Ady Sari zostały zamieszczone dzięki uprzejmości Jolanty i Jana Czechów ze Starego Sącza. Zdjęcia pochodzą z archiwum rodzinnego.

4. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszych "Zasad korzystania z portalu www.adasari.pl", zabronione jest w szczególności:

a) dokonywane, zwłaszcza w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,

b) rozpowszechnianie publikowanych na stronach Portalu materiałów, w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie,

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

5. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów Portalu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym takie korzystanie nie może godzić w słuszne interesy MCKS oraz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z MCKS - są udostępniane na stronach Portalu.

6. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu materiałów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na Portalu na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

7. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszych "Zasad korzystania z portalu www.adasari.pl" korzystanie z materiałów udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody MCKS udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw MCKS (lub podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z MCKS są udostępniane na stronach Portalu) do podlegających ochronie materiałów będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

8. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które MCKS uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą MCKS, MCKS nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. 

9. Niniejsze "Zasady korzystania z portalu www.adasari.pl" nie ograniczają praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portalu, w tym w szczególności, do treści zamieszczanych na stronach Forum.

10. MCKS ma prawo dokonywać zmian niniejszych "Zasad korzystania z portalu www.adasari.pl" w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu

11. Niniejsze "Zasady korzystania z portalu www.adasari.pl" wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2008 roku.